پاسخ به : اضافه کردن فهرست

#5227

به قیمت پیشخوان —> نمایش —> ابزارک ها برید

و ابزارک فهرست رو اضافه کنید .